/*Pinterest HTML tag*/ /*nevim*/

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ARTMEDIZ, S.R.O.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) vydané Artmediz, s.r.o., se sídlem Slapská 2115/1, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO 09548840, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 337968 (dále jen „Dodavatel“) upravují veškerá práva a povinnosti při dodávkách zboží a služeb mezi Dodavatelem a zákazníkem (dále jen „Objednatel“).

ZBOŽÍ

Zbožím se rozumí zboží dle nabídky Dodavatele (dále jen „Zboží“) uvedené na artmediz.cz (dále jen „Web“) či jinak sdělené Objednateli.

Veškeré Zboží je určeno pouze pro fyzické osoby podnikající v rámci svého podnikatelského oprávnění, nebo právnické osoby podnikající v rámci své podnikatelské činnosti.

Objednatel prohlašuje, že je poskytovatelem zdravotní péče. Zboží není určeno na domácí použití a je vyloučeno jeho použití konečným spotřebitelem.

Objednatel prohlašuje, že splňuje všechny zákonné požadavky pro uzavření kupní smlouvy na koupi Zboží s Dodavatelem (dále jen „Smlouva“).

OBJEDNÁVKA

Objednávka Zboží musí obsahovat následující údaje Objednatele: firmu, sídlo, IČO (případně DIČ), adresu dodání Zboží, kontaktní osobu, která Objednávku činí včetně jejích kontaktních údajů (telefon a e-mail), a specifikaci Zboží (dále jen „Objednávka“).

Dodavatel si vyhrazuje právo dodat Zboží na základě písemné kupní smlouvy podepsané ze strany Dodavatele a Objednatele.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

Přijetí Objednávky potvrdí Dodavatel Objednateli způsobem, kterým byla doručena Objednávka Dodavateli (dále jen „Potvrzení objednávky“).

Potvrzení objednávky představuje uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Dodavatelem.

Součástí Smlouvy jsou tyto Podmínky.

Dodavatel je oprávněn odstoupit od uzavřené Smlouvy v případě, pokud: (i) není schopen Objednávku řádně splnit, zejména v případě, že výrobce přestane Zboží vyrábět nebo pokud z jiných důvodů není Dodavatel schopen Zboží obstarat; (ii) splnění Objednávky brání jiné okolnosti, zejména neuhrazené závazky Objednatele vůči Dodavateli; (iii) Dodavatel vyžaduje uzavření písemné kupní smlouvy podepsané ze strany Objednatele dle Podmínek a Objednatel tento závazek odmítá splnit; (iv) tak stanoví tyto Podmínky a/nebo zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). Objednatel bere na vědomí, že v případě odstoupení Dodavatele od Smlouvy nevzniká Objednateli nárok na náhradu jakékoli škody včetně ušlého zisku.

CENA ZBOŽÍ

Ceny za Zboží jsou smluvní a není-li ujednáno jinak, jsou stanoveny dle ceníků Dodavatele platných v den uskutečnění Objednávky, se kterými byl Objednatel seznámen.

Ujednání o ceně obsažené ve Smlouvě má přednost před cenou uvedenou v příslušném ceníku Dodavatele.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

Úhrada kupní ceny za Zboží se uskutečňuje bezhotovostním převodem na základě daňového dokladu s předem dohodnutou splatností.

Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat úhradu celkové kupní ceny nebo její části předem na základě daňového dokladu s předem dohodnutou splatností. V případě neuhrazení celé dohodnuté ceny nebo její části předem dle předmětného daňového dokladu má Dodavatel právo odstoupit od Smlouvy.

DORUČENÍ ZBOŽÍ

Dopravu zboží na místo určené v Objednávce zajišťuje Dodavatel vlastním rozvozem, zásilkovou službou nebo poštou, přičemž veškeré náklady na doručení Zboží hradí Dodavatel.

Objednatel je povinen zajistit převzetí Zboží na místě a v čase určeném Dodavatelem.

Objednatel je povinen převzít Zboží dle Smlouvy, a to i tehdy, jde-li o dílčí plnění.

Dodavatel je oprávněn oproti termínu sjednanému ve Smlouvě odložit dodání Zboží, pokud Objednatel nesplnil své povinnosti, jejichž splnění mělo předcházet dodání Zboží anebo pokud Dodavatel po vzniku Smlouvy zjistil okolnosti, které vzbuzují obavu, že Objednatel nebude plnit své závazky.

Při převzetí Zboží je Objednatel povinen provést fyzickou kontrolu Zboží a porovnat s údaji na Objednávce. Jestliže při kontrole Objednatel zjistí zjevné vady je povinen tuto skutečnost ihned oznámit Dodavateli a to tak, že (i) u zboží dopraveného Dodavatelem přímo na místě při předávání Zboží; a (ii) u poštovních zásilek a Zboží dopraveného zásilkovou službou nejpozději do 3 dnů od převzetí Zboží. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel.

Zásilky, jejichž obal je zjevně poškozen nebo jsou zřejmé jiné známky poškození zásilky, Objednatel nepřevezme a reklamuje přímo u dopravce. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel.

ODPOVĚDNOST

Nebezpečí škody na Zboží přechází na Objednatele okamžikem převzetí Zboží, nebo okamžikem, kdy Dodavatel umožní Objednateli se Zbožím nakládat a Objednatel přesto věc nepřevezme v rozporu se Smlouvou, a to bez ohledu na to, zda Objednatel nabude vlastnické právo ke Zboží, či nikoliv v důsledku výhrady vlastnického práva, kterou si Dodavatel tímto ve smyslu ustanovení § 2132 Občanského zákoníku vyhrazuje.

Dodavatel neodpovídá za škodu, ke které došlo v důsledku jakéhokoli nesprávného a/nebo nevhodného používání Zboží či z důvodů, kdy byly na Zboží kladeny neúměrné požadavky, nebo kdy s ním bylo neodborně manipulováno.

Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé běžným opotřebením, nesprávným skladováním, nadměrným používáním, nebo neodbornou instalací Zboží.
Dodavatel neodpovídá za škodu v případě, kdy bylo Zboží změněno či používáno způsobem, který nebyl výrobcem a/nebo Objednatelem schválen.
Dodavatel neodpovídá za případné výsledky ošetření daným Zbožím.

Dodavatel není odpovědný za vady vzniklé jednáním Objednatele, které je v rozporu s dodaným návodem k použití nebo s obecně známými zásadami manipulace se Zbožím.

Odpovědnost Dodavatele na náhradu škody, včetně ušlého zisku a další případné újmy je omezena částkou, která byla uhrazena Objednatelem za takové Zboží, jež prokazatelně v přímé souvislosti způsobilo tuto škodu.

Dodavatel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku neprovozuschopnosti Zboží z důvodu na straně Objednatele.

Dodavatel neodpovídá za škodu vzniklou uplatněním nároku ze strany třetí osoby. Objednatel s tímto omezením náhrady škody výslovně souhlasí.

SERVIS

Ceník servisu a ostatní ustanovení v souvislosti se servisem se řídí servisními podmínkami, které jsou k dispozici na artmediz.cz/servis/

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Smluvní strany Smlouvy mohou od Smlouvy odstoupit jen v případech a za podmínek, které stanoví Smlouva nebo Občanský zákoník.

VYŠŠÍ MOC

Za okolnosti vylučující odpovědnost na straně Dodavatele se považují, brání-li ve splnění smluvních povinností Dodavatele vyplývajících ze Smlouvy živelné události, válka, občanské nepokoje, stávka, výluka, úřední nařízení, epidemická onemocnění, prodlení či jiná porušení smluvních povinností případného dopravce a dále okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli Dodavatele. Nastanou-li okolnosti vyšší moci v době před smluvenou lhůtou plnění (dodací lhůtou), jsou nároky Objednatele na náhradu škody způsobené pozdním dodáním vyloučeny. Nastanou-li okolnosti vyšší moci, je Dodavatel povinen oznámit Objednateli jejich vznik a charakter. Pominou-li okolnosti vyšší moci, je Dodavatel povinen své povinnosti ze Smlouvy splnit.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Objednatel bere na vědomí, že Dodavatel zpracovává jeho osobní údaje za účelem plnění Smlouvy v souladu s právními předpisy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a to zejména, nikoli však výlučně, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a jakýmkoli soudním či správním výkladem právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů, jakékoliv pokyny, kodexy chování nebo schválené mechanismy pro vydávání osvědčení vydané ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti ohledně zpracování osobních údajů Objednatelem jsou uvedeny na adrese artmediz.cz/ochranaosobnichudaju

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Práva a povinnosti Objednatele a Dodavatele neupravené Smlouvou a Podmínkami se řídí právem České republiky, především Občanským zákoníkem.

Tyto Podmínky a Smlouva se řídí právem České republiky. Pro rozhodování souvisejících právních sporů jsou příslušné obecné soudy České republiky.

Ukáže-li se některé ustanovení Podmínek jako neplatné, neúčinné, nebo nevymahatelné, takové ustanovení Dodavatel nahradí ustanovením, jehož smysl a účel se původnímu ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení Podmínek.

Změny a doplňky Podmínek je možné činit pouze v písemné formě, ledaže je v těchto Podmínkách upraven jiný způsob.

Práva a povinnosti Objednatele vzniklé ze Smlouvy nemohou být postoupeny bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany Smlouvy výslovně stvrzují, že jsou podnikateli a že Smlouvu uzavírají při svém podnikání.

Tyto Podmínky jsou zveřejněny na adrese artmediz.cz/obchodni-podminky.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 26.5.2022 a nahrazují v plném rozsahu veškeré dřívější všeobecné obchodní podmínky Dodavatele.